Procedura przyprowadzania i odbioru dzieci GP4

Procedura przyprowadzania i odbioru dzieci Gminnego Przedszkola nr 4
w Trzciance


1. Rodzice ( prawni opiekunowie) dzieci przyprowadzają i odbierają dzieci
z przedszkola i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola
i z przedszkola do domu.

2. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną na piśmie przez rodziców . Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola. Może ono w każdej chwili zostać odwołane lub zmienione. Dopuszcza się możliwość odbioru dziecka przez rodzeństwo ,które ukończyło 14 rok życia za pisemną zgodą rodziców.

3. Rodzice (opiekunowie prawni) mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej.

4. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku , gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe ) będzie wskazywał , że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.

5. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie zostać poinformowany dyrektor przedszkola lub jego zastępca. W takiej sytuacji Przedszkole zobowiązane jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu
z Rodzicami opiekunami prawnymi.

6. W wypadku , gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców
( prawnych opiekunów) o zaistniałym fakcie.

7. W przypadku , gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów) , nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę i następnie powiadamia Komisariat Policji o braku możliwości skontaktowania się z rodzicami / opiekunami dziecka.


8. Życzenie Rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
Regulamin zgodny jest z §20 Statutu Gminnego Przedszkola nr 4 w Trzciance.

Przedszkolowo.pl logo