Ramowy Rozkład Dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DZIECI 6- LETNICH
6:30-7:30-schodzenie się dzieci, zabawy dowolne według pomysłu i zainteresowań dzieci,
z niewielkim udziałem nauczyciela;

7.30- 8.00- przygotowanie do zajęć, ćwiczenia ogólnorozwojowe(ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową słuchową, i grafomotorykę), zabawy ogólnorozwojowe (konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, badawcze);swobodne działania twórcze rozwijające zdolności manualne dzieci- indywidualne; rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniami dzieci;

8:00-8:15- ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe organizujące i dyscyplinujące dzieci;

8:15-8:30- czynności samoobsługowe przed śniadaniem- kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków kulturalnych i higienicznych;

8:30- 9:00- śniadanie- wdrażanie zasad zdrowego żywienia i kulturalnego spożywania posiłku, zabiegi higieniczne po śniadaniu;

9:00- 9:45- zajęcia wychowawczo- dydaktyczne realizowane według wybranego przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego wspomagające całościowy rozwój dziecka i przygotowujące go do nauki w szkole;

9:45-11:00- zabawy dowolne- realizacja pomysłów dzieci z niewielkim udziałem nauczyciela;

11:00-11:15 czynności samoobsługowe i higieniczne przed obiadem- kształtowanie nawyków kulturalnych i higienicznych, utrzymywanie porządku w swoim otoczeniu;

11:15- 11:45 - obiad i zabiegi higieniczne po obiedzie, właściwe zachowanie się przy stole podczas posiłku, nakrywanie do stołu, sprzątanie po sobie;

11:45-12:15 odpoczynek poobiedni, ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek muzycznych, zabawy tematyczne i gry dydaktyczne, zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym;

12:15-13:30 - praca indywidualna, zajęcia grafomotoryczne, praca z tekstem literackim zajęcia dodatkowe: religia, zajęcia umuzykalniające, gimnastyka korekcyjna, terapia logopedyczna, rytmika;

13:30-14:00- podwieczorek oraz zabiegi higieniczne przed i po podwieczorku;

14:00- 16:30- swobodna działalność plastyczna, konstrukcyjno- techniczna, zabawy zespołowe, zabawy indywidualne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, kontakty indywidualne z rodzicami.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DZIECI 5- LETNICH
6.30-8.00-schodzenie się dzieci, zabawy dowolne według pomysłu i zainteresowań dzieci, z niewielkim udziałem nauczyciela;

7.00- 8.00- przygotowanie do zajęć, ćwiczenia ogólnorozwojowe(ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową słuchową, i grafomotorykę), zabawy ogólnorozwojowe (konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, badawcze);swobodne działania twórcze rozwijające zdolności manualne dzieci- indywidualne; rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniami dzieci;

8.00-8.15- ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe organizujące i dyscyplinujące dzieci;

8.15-8.30- czynności samoobsługowe przed śniadaniem- kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków kulturalnych i higienicznych;

8.30- 9.00- śniadanie- wdrażanie zasad zdrowego żywienia i kulturalnego spożywania posiłku, zabiegi higieniczne po śniadaniu;

9.00- 9.45- zajęcia wychowawczo- dydaktyczne realizowane według wybranego przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego wspomagające całościowy rozwój dziecka i przygotowujące go do nauki w szkole;

9.45-10.45- zabawy dowolne- realizacja pomysłów dzieci z niewielkim udziałem nauczyciela; prace porządkowe przed wyjściem na spacer lub plac zabaw;

10.45-11.15- zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub w parku- gry i zabawy, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, ogrodnicze i porządkowe;

11.15- 11.30- czynności samoobsługowe i higieniczne przed obiadem- kształtowanie nawyków kulturalnych i higienicznych, utrzymywanie porządku w swoim otoczeniu;

11.30-12.00- obiad i zabiegi higieniczne po obiedzie, właściwe zachowanie się przy stole podczas posiłku, nakrywanie do stołu, sprzątanie po sobie;

12.00-12.30- odpoczynek poobiedni, ćwiczenia relaksacyjne,słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek muzycznych, zabawy tematyczne i gry dydaktyczne, zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym;

12.30-13.30- praca indywidualna, zajęcia grafomotoryczne, praca z tekstem literackim zajęcia dodatkowe: religia, zajęcia umuzykalniające, gimnastyka korekcyjna, terapia logopedyczna, rytmika;

13.30-14.00- podwieczorek oraz zabiegi higieniczne przed i po podwieczorku;

14.00- 16.30- swobodna działalność plastyczna, konstrukcyjno- techniczna, zabawy zespołowe, zabawy indywidualne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, kontakty indywidualne z rodzicami.


Ramowy rozkład dnia dla dzieci 4-letnich

6.30– 8.00 Schodzenie się dzieci; integrowanie przedszkolaków z różnych oddziałów poprzez zabawy w kącikach zainteresowań dowolnie wybranymi zabawkami; zabawy konstrukcyjne; zabawy i ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę; umiejętności logicznego, matematycznego myślenia; praca indywidualna oraz dydaktyczno-wyrównawcza; praca z dzieckiem zdolnym.

8.00– 8.15 Zabawy swobodne dzieci z niewielkim udziałem nauczyciela; aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo-dydaktycznych; pozostawienie dzieciom wyboru i inicjatywy.

8.15-8.30 Czynności higieniczne i samoobsługowe przygotowujące do posiłku

8.30- 9.00 Śniadanie- przestrzeganie zasad dobrego wychowania przy spożywaniu posiłku; ćwiczenie umiejętności posługiwanie się sztućcami, mycie zębów.

9.00- 9.30 Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego realizowane z całym oddziałem i w małych zespołach; nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących całościowy rozwój dziecka; organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych, ruchowych; wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką, literaturą ( w miarę możliwości korzystanie z pomocy specjalistów).

9.30- 10.00 Zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci.

10.00- 10.15 Czynności samoobsługowe przygotowujące do wyjścia na plac zabaw.

10.15- 11.15 Pobyt na świeżym powietrzu, realizacja różnych form aktywności ruchowej – zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki( dobór zajęć uzależnia się od pogody i pory roku).

11.15- 11.30 Czynności samoobsługowe i higieniczne przed obiadem.

11.30- 12.00 Obiad – przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami.

12.00- 13.15 Poobiedni relaks; odpoczynek dzieci; słuchanie muzyki relaksacyjnej oraz bajki czytanej przez nauczyciela.

13.15- 13.30 Czynności samoobsługowe i higieniczne; przygotowanie do podwieczorku.

13.30- 14.00 Podwieczorek- przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku.

14.00- 14.15 Czynności higieniczne i samoobsługowe.

14.15- 15.30 Zajęcia wspomagające rozwój dziecka, w tym gry rozwijające samodzielność; zabawy rozwijające aktywne postawy i wyobraźnię; zabawy konstrukcyjne z wykorzystaniem różnorodnych klocków; zabawy rytmiczno-muzyczne; prace porządkowe; prace plastyczno-techniczne; prace z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych- zajęcia wyrównawcze i kompensacyjne;udział w przedszkolnych akcjach i przedsięwzięciach; zajęcia dodatkowe: zajęcia umuzykalniające, rytmika.

15.30- 16.30 Rozchodzenie się dzieci; integrowanie przedszkolaków z różnych oddziałów; zabawy integracyjne; gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, kontakty indywidualne z rodzicami.


Ramowy rozkład dnia dla dzieci 3-letnich

6.30– 8.00 Schodzenie się dzieci; integrowanie przedszkolaków z różnych oddziałów poprzez zabawy w kącikach zainteresowań dowolnie wybranymi zabawkami; zabawy konstrukcyjne; zabawy i ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę; umiejętności logicznego, matematycznego myślenia; praca indywidualna oraz dydaktyczno-wyrównawcza; praca z dzieckiem zdolnym.

8.00– 8.15 Zabawy swobodne dzieci z niewielkim udziałem nauczyciela; aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo-dydaktycznych; pozostawienie dzieciom wyboru i inicjatywy.

8.15-8.30 Czynności higieniczne i samoobsługowe przygotowujące do posiłku

8.30- 9.00 Śniadanie- przestrzeganie zasad dobrego wychowania przy spożywaniu posiłku; ćwiczenie umiejętności posługiwanie się sztućcami, mycie zębów.

9.00- 9.30 Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego realizowane z całym oddziałem i w małych zespołach; nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących całościowy rozwój dziecka; organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych, ruchowych; wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką, literaturą ( w miarę możliwości korzystanie z pomocy specjalistów).

9.30- 10.00 Zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci.

10.00- 10.15 Czynności samoobsługowe przygotowujące do wyjścia na plac zabaw.

10.15- 11.15 Pobyt na świeżym powietrzu, realizacja różnych form aktywności ruchowej – zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki( dobór zajęć uzależnia się od pogody i pory roku).

11.15- 11.30 Czynności samoobsługowe i higieniczne przed obiadem.

11.30- 12.00 Obiad – przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami.

12.00- 13.30 Poobiedni relaks; odpoczynek dzieci; słuchanie muzyki relaksacyjnej oraz bajki czytanej przez nauczyciela, leżakowanie - 3-latki.

13.30- 13.45 Czynności samoobsługowe i higieniczne; przygotowanie do podwieczorku.

13.45- 14.15 Podwieczorek- przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku.

14.15- 14.30 Czynności higieniczne i samoobsługowe.

14.30- 15.30 Zajęcia wspomagające rozwój dziecka, w tym gry rozwijające samodzielność; zabawy rozwijające aktywne postawy i wyobraźnię; zabawy konstrukcyjne z wykorzystaniem różnorodnych klocków; zabawy rytmiczno-muzyczne; prace porządkowe; prace plastyczno-techniczne; prace z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych- zajęcia wyrównawcze i kompensacyjne;udział w przedszkolnych akcjach i przedsięwzięciach; zajęcia dodatkowe: zajęcia umuzykalniające, rytmika.

15.30- 16.30 Rozchodzenie się dzieci; integrowanie przedszkolaków z różnych oddziałów; zabawy integracyjne; gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, kontakty indywidualne z rodzicami.
Przedszkolowo.pl logo