REKRUTACJA do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo,

W dniu 17 lutego 2020r. rozpoczynamy rekrutację na wolne miejsca do Gminnego Przedszkola nr 4 w Trzciance, rekrutacja trwa do 02 marca 2020r.
Poniżej znajdą Państwo Regulamin Rekrutacji do Gminnych Przedszkoli, dokument ten jak i pozostałe do pobrania dostępne są w zakładce KOMUNIKATY.

ZAPRASZAMY!

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI
DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁOW PRZEDSZKOLNYCH NA TERENIE GMINY TRZCIANKA

Podstawa prawna:
 ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.1148 ze zm.),
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737);
 uchwała nr XIX/185/20 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie określenia kryteriów naboru kandydatów do publicznych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 Zarządzenie Nr 8/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminy składania dokumentów do gminnych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych i do szkół podstawowych, prowadzonych przez gminę Trzcianka, na rok szkolny 2020/2021.

1. Rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach pod-stawowych, zostanie przeprowadzona w dniach od 17.02.2019 r. do 02.03.2019 r.
2. Do publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych przyjmowane będą dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
3. Do przedszkola przyjmowane są dzieci spoza gminy, tylko w przypadku posiadanych wolnych miejsc, po zakończonym II etapie rekrutacji.
4. Wnioski złożone w terminie rekrutacji traktowane są jednakowo (o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń).
5. Rodzice, dokonując zgłoszenia dziecka, mają prawo wskazać maksymalnie 3 placówki
w preferowanej przez siebie kolejności (pozycja nr 1 oznacza najwyższy priorytet, a pozycja nr 3 – najniższy).
6. W przypadku nie podania we wniosku informacji dotyczących poszczególnych kryteriów dla celu procesu rekrutacji przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium.
7. Jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania
z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze gminy Trzcianka, zgłoszonych podczas rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, przewyższy liczbę wolnych miejsc w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej prowadzonej przez gminę Trzcianka, dyrektor przedszkola lub dyrektor szkoły, informuje o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego Burmistrza Trzcianki. W tym przypadku Burmistrz Trzcianki obowiązany jest pisemnie wskazać rodzicom inne przedszkole publiczne, oddział przedszkolny w szkole podstawowej albo publiczną inną formę wychowania przedszkolnego, albo niepubliczne przedszkole, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, albo niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 21 ust.1 ww. ustawy.
8. Podstawą zapisania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, jest złożenie w przedszkolu/szkole podstawowej wypełnionego „Wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola” wraz z wymaganymi załącznikami. Wniosek można złożyć maksymalnie w 3 placówkach, z tym że kolejność preferencji winna być taka sama we wszystkich wnioskach.

9. W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż limit posiadanych miejsc, stosuje się szczegółowe kryteria przyjęć dzieci.
Lp. Kryteria główne – I etap rekrutacji Punkty
1. Wielodzietność rodziny kandydata* 50
2. Niepełnosprawność kandydata 50
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 50
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 50
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 50
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie** 50
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą 50
Kryteria dodatkowe - II etap rekrutacji
1. Obydwoje rodzice ( prawni opiekunowie) dziecka pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą 32
2. Rodzeństwo dziecka kontynuuje w nowym roku szkolnym edukację w przedszkolu pierwszego wyboru 16
3. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka zadeklarują we wniosku pobyt w przedszkolu powyżej 8 godzin dziennie 8
4. Rodzice lub opiekunowie prawni rozliczają się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Czarnkowie, w związku z miejscem zamieszkiwania w gminie Trzcianka 4
5. Zamieszkuje na pobyt stały na terenie gminy Trzcianka 2
6. Dziecko poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu ministra w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych lub dziecko, u którego lekarskie badanie kwalifikacyjne daje podstawy do długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego. 1
*Pod pojęciem wielodzietność rodziny rozumie się rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.
**Pod pojęciem samotne wychowanie dziecka w rodzinie rozumie się wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie, co najmniej jedno dziecko z rodzicem.

10. Sposób dokumentowania informacji zawartych we „Wniosku”:
 dla potwierdzenia, że kandydat pochodzi z rodziny wielodzietnej należy złożyć oświadczenie do Wniosku o przyjęcie do przedszkola,
 dla potwierdzenia niepełnosprawności kandydata należy złożyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie
o niepełnosprawności – oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art.76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,
 dla potwierdzenia niepełnosprawności jednego/obojga rodziców kandydata należy złożyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.) - oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,
 dla potwierdzenia niepełnosprawności rodzeństwa kandydata należy złożyć orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 511 ze zm.) - oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,
 dla potwierdzenia, że kandydat jest dzieckiem samotnej matki lub ojca należy złożyć prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem - oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,
 dla potwierdzenia, że kandydat objęty jest pieczą zastępczą należy złożyć dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9.06.2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 998 ze zm.) - oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
 Potwierdzenie kryteriów dodatkowych II etap rekrutacji:
 dla potwierdzenia, pkt. 1 i 5 – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego lub zaświadczenie;
 dla potwierdzenia pkt. 4 – kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego PIT 36 lub PIT 37, lub zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające odprowadzanie podatku dochodowego do US w Czarnkowie;
 dla potwierdzenia pkt. 6 – oświadczenie rodzica lub kserokopia karty szczepień potwierdzona za zgodność z oryginałem.
Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe (tj. Dz. U.
z 2019 r., poz. 1148 ze zm.), oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawartych w oświadczeniach, o których mowa powyżej, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do Burmistrza Trzcianki o potwierdzenie tych okoliczności w trybie KPA.
W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, Burmistrz Trzcianki korzysta z informacji, które zna z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane
w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych. Do prowadzenia spraw, o których mowa powyżej Burmistrz Trzcianki może upoważnić kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Trzciance.

11. Wyniki rekrutacji.
Publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danej placówki nastąpi w dniu 27.03.2020 r. o godz. 10:00. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole – uzyskują informację o wynikach rekrutacji w placówce wskazanej przez nich jako pierwszą. W przypadku, gdy dziecko zostanie zakwalifikowane do danego przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, rodzice zobowiązani są do potwierdzenia woli korzystania z usług tej placówki w terminie od 27.03.2020 r. do 01.04.2020 r.
Niepotwierdzenie woli w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca
w placówce.
Dnia 02.04.2020 r. o godz. 10:00 w poszczególnych placówkach uczestniczących w rekrutacji zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli publicznych
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

12. Rekrutacja uzupełniająca.
Jeżeli przedszkola/oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych będą dysponowały wolnymi miejscami, w terminie od 06 kwietnia 2020 r. do 17 kwietnia 2020 r. odbędzie się postępowanie uzupełniające – szczegóły w harmonogramie rekrutacji.


UWAGI:
Dane osobowe zawarte w przedkładanej dokumentacji podlegają ochronie zgodnie
z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem należytej staranności.

Przedszkolowo.pl logo