REKRUTACJA do żłobka na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo,

dnia 17 lutego 2020r. rozpoczyna się rekrutacja do oddziału żłobkowego w Gminnym Przedszkolu nr 4 w Trzciance na 8 wolnych miejsc.
Dokumenty do pobrania t.j. wniosek, oświadczenia, regulamin znajdują się w zakładce KOMUNIKATY
W/W dokumenty dostępne są również w placówce.

Serdecznie zapraszamy!

REGULAMIN REKRUTACJIDO ODDZIAŁU ŻŁOBKOWEGO
W GMINNYM PPRZEDSZKOLU NR 1 ORAZ W GMINNYM PRZEDSZKOLU NR 4 W TRZCIANCE

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowi ustawa z dnia 4 lutego 2011 r.
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz.409 ze zm.).
§ 2. Regulamin rekrutacji dzieci do oddziałów żłobkowych ustala warunki przyjmowania dzieci do:
- oddziału żłobkowego w Gminnym Przedszkolu Nr 1 w Trzciance,
- oddziału żłobkowego w Gminnym Przedszkolu Nr 4 w Trzciance.

§3. Regulamin zostaje podany do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń na terenie placówek oraz na stronach internetowych:
 - gp1trzcianka.przedszkolowo.pl
 - gp4.przedszkolowo.pl
 - www.trzcianka.pl

ZASADY NABORU

§ 4. Nabór do oddziałów żłobkowych przeprowadzają Dyrektorzy: Gminnego Przedszkola Nr 1 oraz Gminnego Przedszkola Nr 4 w Trzciance w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, każdego roku na wolne miejsca, na dany rok szkolny.

§ 5. Kolejność zgłoszeń nie stanowi kryterium rekrutacji. Harmonogram rekrutacji znajduje się w załączniku Nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 6. Rekrutacji do oddziału żłobkowego podlegają dzieci:
 od ukończenia 1 roku życia do 3 roku życia
 zamieszkujące wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi na terenie gminy Trzcianka, których rodzice lub opiekunowie prawni rozliczają się z podatku dochodowego od osób fizycznych
w Urzędzie Skarbowym w Czarnkowie, w związku z miejscem zamieszkiwania w gminie Trzcianka

§ 7. Kryteria naboru oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium

lp. kryterium Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium punkty
1. Dziecko obojga pracujących rodziców (opiekunów prawnych) /uczących się w systemie dziennym zamieszkałych na terenie gminy Trzcianka
-zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu pracy (od każdego z rodziców) wydane przez osobę upoważnioną do tego,
- oświadczenie rodzica o nie przebywaniu na urlopie wychowawczym od 1 września
- w przypadku samozatrudnienia aktualny (tj. nie starszy niż sprzed miesiąca) wydruk ze strony internetowej CEIDG albo informacja z KRS,
- w przypadku nauki aktualne(tj. nie starsze niż sprzed miesiąca) zaświadczenie ze szkoły lub uczelni zawierające informację o dziennym systemie studiów,
-zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników 30
2. dziecko wychowywane samotnie* przez pracującego / uczącego się w systemie dziennym rodzica (opiekuna prawnego) zamieszkałego na terenie gminy Trzcianka *za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się: pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem - zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu pracy (od każdego z rodziców) wydane przez osobę upoważnioną do tego,
- oświadczenie rodzica o nie przebywaniu na urlopie wychowawczym od 1 września
- w przypadku samozatrudnienia aktualny (tj. nie starszy niż sprzed miesiąca) wydruk ze strony internetowej CEIDG albo informacja z KRS,
- w przypadku nauki aktualne(tj. nie starsze niż sprzed miesiąca) zaświadczenie ze szkoły lub uczelni zawierające informację o dziennym systemie studiów,
- zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników
- oświadczenie dotyczące samotnego wychowywania
- prawomocny wyrok sądu rodzinnego, orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu bądź inny dokument do wglądu 30
3. niepełnosprawność dziecka (kandydata) - orzeczenie o niepełnosprawności 20
4. dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci) - oświadczenie o wielodzietności 20
5. Posiadanie rodzeństwa w żłobku / przedszkolu (dotyczy dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do naszej placówki w dniu, na który zadeklarowano objęcie dziecka opieką w żłobku) - oświadczenie rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa do żłobka / przedszkola 20
6. zgłoszenie do żłobka jednocześnie dwojga lub więcej dzieci dokument potwierdzający 10
7. dziecko, którego dotyczy wniosek oczekuje na przyjęcie do żłobka drugi rok tj. bierze po raz kolejny udział w rekrutacji - lista dzieci zakwalifikowanych a nieprzyjętych z ubiegłorocznej rekrutacji 10

§ 8. Kandydaci szeregowani są ze względu na liczbę punktów. W przypadku, kiedy liczba dzieci posiadających tą samą liczbę punktów będzie wyższa niż posiadana liczba miejsc,
o przyjęciu dziecka zadecyduje wiek dziecka tzn. przyjęte zostanie dziecko najstarsze.
§ 9. Rodzice mają obowiązek udokumentowania kryteriów dotyczących przyjęcia dziecka. Zaświadczenia oraz oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów określonych w § 7, należy złożyć w placówce wraz z wnioskiem zgłoszenia dziecka do żłobka. Nie przedłożenie dokumentacji bądź przedłożenie dokumentacji niekompletnej, niezgodnej ze złożonym wnioskiem skutkuje wykluczeniem z rekrutacji.
§ 10. Dopuszcza się możliwość przyjmowania dzieci do oddziału żłobkowego w ciągu roku szkolnego, jeżeli placówka dysponuje wolnymi miejscami (zwolnienie się miejsca w żłobku na skutek rezygnacji z pobytu).

§ 11. Dzieci aktualnie korzystające z usług żłobka nie biorą udziału w rekrutacji. Dzieci te kontynuują pobyt w żłobku na dany rok szkolny na podstawie złożonego wniosku potwierdzającego przedłużenie pobytu dziecka w żłobku.

§ 12. O przyjęciu dziecka do żłobka decyduje liczba punktów uzyskana na podstawie spełnianych kryteriów naboru.

§ 13. W przypadku nie podania we wniosku informacji dotyczących poszczególnych kryteriów dla celu procesu rekrutacji przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium.

§ 14. Wniosek należy złożyć tylko w jednostce wskazanej na I miejscu listy preferencji.

§ 15. W sytuacji, kiedy liczba dzieci zgłoszonych w czasie rekrutacji jest większa od liczby miejsc w żłobku na dany rok szkolny, dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną w celu zweryfikowania wniosków i wyłonienia kandydatów do przyjęcia do oddziału żłobkowego. Komisja rekrutacyjna sporządza protokół ze swojego posiedzenia.

§ 16. Placówka zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych postanowień
w sytuacji tego wymagającej.Załącznik nr 1

Harmonogram rekrutacji

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału żłobkowego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 17.02.2020 r.
do
02.03.2020 r. 06.04.2020 r.
do
17.04.2020 r.
2. Weryfikacja przez Dyrektora żłobka wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 03.03.2020 r.
do
24.03.2020 r. 20.04.2020 r.
do
08.05.2020 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 25.03.2020 r. 12.05.2020 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 01.04.2020 r. 20.05.2020 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 02.04.2020 r.
godz. 10:00 22.05.2020 r.
godz. 10:00


Przedszkolowo.pl logo