Konkurs na dziennego opiekuna

Zarządzenie Nr 132/20
Burmistrza Trzcianki
z dnia 7 października 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Trzcianka sprawowanej w formie dziennego opiekuna

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 13 ust. 1 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), w związku z art. 45 i 61 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326 ze zm.) oraz uchwały Nr XXV/267/20 Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 10 września 2020 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania, Burmistrz Trzcianki zarządza, co następuje:
§ 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert oraz zapraszam uprawnione osoby do składania ofert na realizację zadania publicznego o nazwie: "Organizacja
i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Trzcianka sprawowanej przez dziennego opiekuna.".
2. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Informacja o ogłoszeniu konkursu zamieszczona zostanie:
a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Trzcianki,
b) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Trzcianki przy ul. Sikorskiego 7,
c) na stronie internetowej www.trzcianka.pl.
§ 2. Powołuje się komisję konkursową w składzie:
1) przewodnicząca komisji - Dominika Wiśniewska, II Zastępca Burmistrza;
2) wiceprzewodnicząca komisji - Karolina Kordek, Dyrektor Gminnego Przedszkola Nr 4 w Trzciance;
3) sekretarz komisji - Małgorzata Wańkiewicz, przedstawiciel organu wykonawczego;
4) członek komisji - Grażyna Zozula, przedstawiciel organu wykonawczego;
5) członek komisji - Ewa Chabzda, przedstawiciel Gminnego Przedszkola Nr 4 w Trzciance.
§ 3. Regulamin pracy Komisji Konkursowej stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącej komisji.
§ 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.


BURMISTRZ TRZCIANKI
ogłasza
otwarty konkurs ofert
na realizację w roku 2021 zadania publicznego pod nazwą:
"Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu gminy Trzcianka sprawowanej przez dziennego opiekuna".

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. art. 45 i 61 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326 ze zm.);
2. art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057);
3. uchwała Nr XXV/267/20 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 10 września
2020 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.

II. ADRESAT KONKURSU:
Konkurs skierowany jest do osób fizycznych, mających organizować opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

III. RODZAJ ZADANIA I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH:
1. Celem zadania jest opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowana przez dziennego opiekuna w oddziale przedszkolnym w Runowie.
2. Termin realizacji zadania: 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
3. Wysokość środków przeznaczonych w 2021 r. przez gminę Trzcianka na realizację zadania wynosi 51.600,00 zł brutto (zgodnie z realizowanym projektem pn.: "Tworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Gminie Trzcianka" współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków EFS oraz budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014-2020).
4. Planowana liczba dzieci do objęcia opieką przez dziennego opiekuna - 5.
5. Planowana liczba dziennych opiekunów - 1.

IV. PRZEDMIOT KONKURSU:
1. Przedmiotem konkursu jest dokonanie wyboru dziennego opiekuna,
z którym gmina Trzcianka, działając w oparciu o ustawę z dnia 4 lutego
2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, podpisze umowę o pracę. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.
2. Organizowanie i zapewnienie opieki przez dziennego opiekuna na dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3, posiadającymi stałe miejsce zamieszkania na terenie gminy Trzcianka, obejmuje:
1) przygotowanie koncepcji organizacji opieki sprawowanej w formie dziennego opiekuna zgodnie z zapisami ustawy o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3, z uwzględnieniem podania wyżywienia (catering);
2) sprawowanie opieki przez nie więcej niż 8 godzin dziennie,
od poniedziałku do piątku:
a) w przypadku dzieci zdrowych, nie wymagających szczególnej opieki
i powyżej 1 roku życia nad maksymalnie 5 dzieci;
b) w przypadku, gdy w grupie znajduje się dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, jest niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki - maksymalnie nad 3 dzieci;
3) zapewnienie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego z nich;
4) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych dla wieku dziecka;
5) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, będącym pod opieką dziennego opiekuna.

V. WYMOGI FORMALNE:
1. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia.
2. Oferta powinna zostać sporządzona komputerowo lub wypełniona czytelnym pismem i posiadać odręczny podpis oferenta.
3. Oferty, które nie spełnią wymogów, określonych w pkt 1 i 2, zostaną złożone niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji, zostaną złożone na nieaktualnym druku albo po terminie wskazanym w ogłoszeniu pozostaną bez rozpatrzenia.
4. Złożone oferty nie będą zwracane.

VI. WYMOGI MERYTORYCZNE:
W otwartym konkursie ofert mogą wziąć udział osoby fizyczne, które spełniają wymogi określone w art. 39 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.:
1. Dają rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi.
2. Nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została im zawieszona ani ograniczona.
3. Wypełniają obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.
4. Nie figurują w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne.
5. Odbyły szkolenie dla opiekunów dziennych, zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.
w wymiarze: 160 godzin albo 40-godzinne szkolenie uzupełniające, w tym
z zakresu udzielania dziecku pierwszej pomocy, jeśli posiada kwalifikacje o których mowa w art. 16 ust. 1 ww. ustawy.
6. Jeśli oferent nie spełnia wymogów z pkt 5 to zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, w którym zobowiązuje się do odbycia wymaganego kursu przed podpisaniem umowy o pracę czyli do 31 grudnia 2020 r. Gmina Trzcianka pokryje koszty ww. szkolenia na podstawie umowy z oferentem, który zostanie wyłoniony w konkursie.
7. Odbyły nie wcześniej niż 2 lata przed rozpoczęciem pełnienia funkcji dziennego opiekuna szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy.
8. Posiadają aktualną książeczkę zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz zobowiązują się do zachowania jej ważności do końca obowiązywania umowy.
9. Zadeklarują chęć sprawowania opieki nad dziećmi od poniedziałku do piątku w wymiarze 8 godzin dziennie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w terminie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

VII. WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW:
1. Formularz oferty (zał. nr 2).
2. Oświadczenie oferenta o udzieleniu rękojmi należytego sprawowania opieki nad dziećmi (zał. nr 3).
3. Oświadczenie oferenta o nie pozbawieniu praw rodzicielskich
(zał. nr 3).
4. Oświadczenie oferenta o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego
(zał. nr 3).
5. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
6. Kopia aktualnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych.
7. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości informacji o przetwarzaniu danych osobowych stanowiącej załącznik nr 4 do ogłoszenia.
8. Zaświadczenie o niekaralności wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem pełnienia funkcji dziennego opiekuna.
9. Zaświadczenie (kserokopia) o odbytym szkoleniu dla dziennych opiekunów (jeśli oferent posiada).
10. Potwierdzenie odbycia kursu z zakresu pierwszej pomocy nie wcześniej niż 2 lata przed rozpoczęciem pełnienia funkcji dziennego opiekuna.
11. Referencje (jeżeli oferent posiada).

VIII. OCENA FORMALNA OFERT:
Ocena formalna obejmuje:
1. złożenie oferty w dopuszczalnym terminie;
2. poprawność formularza oferty i jego wypełnienia;
3. kompletność złożonych dokumentów;
4. oferty, które spełniają wymienione wyżej kryteria zostaną dopuszczone do kolejnego etapu postępowania - oceny merytorycznej.

IX. OCENA MERYTORYCZNA OFERT:
Ocena merytoryczna oferty obejmuje weryfikację spełnienia wymogów przedstawionych pod pozycją VI -WYMOGI MERYTORYCZNE.

X. DODATKOWA OCENA:
Wszyscy oferenci, których oferty spełnią wymogi formalne, dodatkowo wezmą udział w rozmowie kwalifikacyjnej. Termin rozmowy zostanie ustalony indywidualnie. Ocena będzie stanowiła składową ogólnej punktacji stosowanej w celu rozstrzygnięcia konkursu.

XI. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego Trzcianki ul. Sikorskiego 7, w terminie do 29 października 2020 r. do godz. 12:00. W zamkniętej kopercie z dopiskiem "Konkurs ofert dziennych opiekunów" wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu oferenta.

XII. TRYB I KRYTERIA OCENY:
1. Oferty spełniające kryteria formalne będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Trzcianki.
2. Wyboru ofert Komisja Konkursowa dokonuje w oparciu o kryteria i punktację określoną w tabeli, jak niżej:
LP. KRYTERIA OCENY MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
1 Spełnienie wymogów określonych w art.. 39 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat3 5
2 Wykształcenie oferenta 5
3 Doświadczenie oferenta w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 5
4 Ocena na podstawie indywidualnej rozmowy 5
5 Koncepcja sprawowania opieki nad dziećmi 10
RAZEM 30
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w terminie 7 dni roboczych od ostatniego dnia przyjmowania ofert.
4. Decyzję o wyborze oferenta podejmuje Burmistrz Trzcianki.
5. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty nie stosuje się trybu odwoławczego.
6. Wyniki otwartego konkursu ofert podane zostaną do publicznej wiadomości:
a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Trzcianki,
b) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Trzcianki przy ul. Sikorskiego 7,
c) na stronie internetowej www.trzcianka.pl.
7. Umowa o pracę z dziennym opiekunem zostanie zawarta pomiędzy Gminnym Przedszkolem Nr 4 w Trzciance a dziennym opiekunem.
8. Dzienny opiekun podlega obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy sprawowaniu opieki. Umowę ubezpieczenia dziennego opiekuna od odpowiedzialności cywilnej oraz opłacania i finansowania składki na to ubezpieczenie zawiera Gmina Trzcianka.
9. Burmistrz Trzcianki będzie prowadził wykaz dziennych opiekunów,
z którymi zawarł umowę.

XIII. INFORMACJE DODATKOWE
1. Otwarty konkurs ofert jest ściśle powiązany z udziałem Gminy Trzcianka w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków EFS oraz z budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014-2020, pn.: "Tworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Gminie Trzcianka".
2. Umowa o pracę z opiekunem dziennym zostanie zawarta pomiędzy nim a Gminnym Przedszkolem Nr 4 w Trzciance.
3. Miejscem wykonywania pracy będzie udostępniony przez Gminę Trzcianka lokal znajdujący się w Runowie nr 49.
4. Kwota rocznego wynagrodzenia przeznaczona w projekcie na zatrudnienie dziennego opiekuna wynosi 51.600,00 zł brutto.
5. Burmistrz Trzcianki zastrzega sobie prawo do:
a) odwołania konkursu bez podania przyczyny;
b) przełożenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.
6. Dodatkowych informacji udziela dyrektor Gminnego Przedszkola Nr 4
w Trzciance tel. 67/216-30-01 oraz pracownik Urzędu Miejskiego Trzcianki pod nr tel 67/352-73-75.
Załącznik Nr 1 do ogłoszenia
Burmistrza Trzcianki
z dnia 7 października 2020 r.

Trzcianka, dnia ………….r
(pieczęć nagłówkowa pracodawcy) (miejscowość i data)

................................................
(numer REGON-EKD)

UMOWA O PRACĘ

zawarta w dniu …………………. między Gminnym Przedszkolem Nr 4 w Trzciance
reprezentowanym przez ………...…………. - dyrektor
(imię i nazwisko pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy)
a .................................................... imię i nazwisko, zamieszkałą …………………, urodzona ………..................................., PESEL ………………,
(imię i nazwisko pracownika oraz jego miejsce zamieszkania, data urodzenia, PESEL, NIP)
umowa na czas określony od ……………..
(okres próbny ,czas nieokreślony, czas określony, czas wykonania określonej pracy)
1.Strony ustalają następujące warunki zatrudnienia:
1) rodzaj umówionej pracy: opiekun dzienny
(stanowisko, funkcja, zawód, specjalność)
2) miejsce wykonywania pracy: Gminne Przedszkole Nr 4 w Trzciance oddział
w Runowie
3) wymiar czasu pracy: pełen etat
4) wynagrodzenie: płaca zasadnicza ….....................…. zł, wysługa ……………… zł
Regulamin wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Gminnym Przedszkolu Nr 4 w Trzciance
(składniki wynagrodzenia i ich wysokość oraz podstawa prawna ich ustalenia)
5) inne warunki zatrudnienia: zgodnie z zakresem obowiązków

6) inne postanowienia szczegółowe: ustala się czas pracy w godzinach od ………………… wymiar urlopu – 26 dni – z upływem każdego miesiąca pracy przysługuje pracownikowi 1/12 wymiaru urlopu

7)……………………xxxxxxxxxxxxx………………………………………………… ....................................................................................................................................................
(dopuszczalna liczba godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art.1511 § 1Kodeksupracy*))

8) Termin rozpoczęcia pracy: …………………..
……………………………………………………
(podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy)
............................................................
(data i podpis pracownika)

Oświadczam, że egzemplarz niniejszej umowy otrzymałem (am) i po zapoznaniu się z jej treścią zaproponowane mi warunki pracy i wynagrodzenia przyjmuję bez zastrzeżeń. Równocześnie przyjmuję do wiadomości treść obowiązującego u Pracodawcy regulaminu pracy i oświadczam, że zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej.

.......................................................... ….. .……………………………………………
(data i podpis pracownika) (podpis przyjmującego oświadczenie)
_________________

*) Dotyczy umowy o pracę z pracownikiem zatrudnianym w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Załącznik Nr 2 do ogłoszenia
Burmistrza Trzcianki
z dnia 7 października 2020 r.


OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO


...............................................
Data złożenia oferty
/wypełnia organ administracji publicznej/

OFERTA
opiekuna dziennego - osoby zgłaszającej ofertę, o której mowa w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do
lat 3 na realizację zadania publicznego:

"Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Trzcianka sprawowanej przez dziennego opiekuna"

w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

I. Dane oferenta:
Imię i nazwisko oferenta
PESEL
Seria i numer dowodu osobistego
Adres zamieszkania
Telefon, e-mail
Numer rachunku bankowego i nazwa banku
Wykształcenie oferenta
Doświadczenie oferenta w pracy z dziećmi w wieku do lat 3

II. Realizacja zadania
Proszę opisać, w jaki sposób oferent planuje sprawować opiekę nad dziećmi (np. Scenariusz zajęć, plan dnia, bezpieczeństwo dzieci, spacery, zabawy, współpraca z rodzicami podopiecznych itd.)


Trzcianka, dnia ........................ ......................................
czytelny podpis oferentaZałącznik Nr 3 do ogłoszenia
Burmistrza Trzcianki
z dnia 7 października 2020 r.Trzcianka, dnia ........................
.................................................
Imię i nazwisko oferenta


OŚWIADCZENIA


1. Oświadczam, że daję rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi.

.................................................
Czytelny podpis

2. Oświadczam, że nie jestem lub nie byłam/em pozbawiona/y władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mi ograniczona ani zawieszona.

.................................................
Czytelny podpis

3. Oświadczam, że*:
1) wypełniam obowiązek alimentacyjny, który został na mnie nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
2) nie został na mnie nałożony obowiązek alimentacyjny na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.
*(niepotrzebne skreślić)

.................................................
Czytelny podpis

4. Przyjmuję do wiadomości informację o przetwarzaniu danych osobowych stanowiących załącznik nr 5 do zarządzenia.

.................................................
Czytelny podpis

5. Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych w przypadku pozytywnego rozpatrzenia mojej oferty oraz podpisania ze mną przez Gminne Przedszkole Nr 4 w Trzciance umowy o pracę, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz 1057).

.................................................
Czytelny podpis

6. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w ofercie i w załączonych dokumentach są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

.................................................
Czytelny podpis

Załącznik Nr 4 do ogłoszenia
Burmistrza Trzcianki
z dnia 7 października 2020 r.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016
L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) przyjmuję do wiadomości, iż:

1. administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest gmina Trzcianka, z siedzibą w Trzciance, ul. Sikorskiego 7;

2. funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim Trzcianki pełni p. Bartosz Mendyk, adres e-mail: kancelaria@drmendyk.pl;

3. dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z zatrudnieniem;

4. podane dane osobowe będą udostępniane podmiotom upoważnionym
na podstawie obowiązującego prawa oraz Wielkopolskiemu Ośrodkowi Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu;

5. dane osobowe będą przechowywane przez okres zatrudnienia (stażu, praktyki zawodowej), a po jego ustaniu zgodnie z przepisami obowiązującego prawa;

6. posiadam prawo do: żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

7. przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8. podanie danych osobowych jest obowiązkowe, zgodnie z art. 221 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019r., poz. 1040 ze zm.);

9. podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyczny.


REGULAMIN

pracy komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Trzcianka sprawowanej w formie dziennego opiekuna

1. Komisja konkursowa zwana dalej "komisją" działa na podstawie zarządzenia Burmistrza Trzcianki ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Trzcianka sprawowanej w formie dziennego opiekuna.

2. Komisja jest organem opiniodawczym w zakresie oceny ofert zgłoszonych przez osoby zainteresowane pełnieniem funkcji dziennego opiekuna w oddziale przedszkolnym w Runowie.

3. Komisja działa na posiedzeniach. Komisja może realizować swoje zadanie, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy minimum 3/4 składu osobowego komisji.

4. Komisją kieruje jej przewodnicząca, a w przypadku jaj nieobecności - wiceprzewodnicząca.

5. Po otwarciu ofert każdy członek komisji składa oświadczenie, że:
1) nie jest oferentem, albo nie pozostaje w związku małżeńskim. albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej oraz, że nie jest związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z oferentem;
2) nie pozostaje z oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może tym budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności;
3) nie był świadkiem lub biegłym albo nie był lub nie jest przedstawicielem oferenta albo przedstawicielem oferenta nie jest jedna z osób wymienionych w pkt 1;
4) składającym ofertę nie jest osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej.

6. Kryteria oceny ofert zawarte są w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Trzcianka sprawowanej w formie dziennego opiekuna, stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia.

7. Komisja podczas obrad sprawdza i ustala, czy oferty odpowiadają wymogom formalnym, dokonuje oceny merytorycznej oraz dokonuje wyboru najlepszej oferty.

8. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, w jednym głosowaniu jawnym.

9. Komisja sporządza do każdej oferty protokół.

10. Sekretarz komisji sporządza z każdego posiedzenia komisji protokół, który po podpisaniu przez członków komisji i przewodniczącego przekazany zostanie Burmistrzowi Trzcianki.
UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 132/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 7 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
z terenu Gminy Trzcianka sprawowanej w formie dziennego opiekuna

Gmina Trzcianka przystąpiła do projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS oraz z budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014/2020. Projekt zakłada między innymi utworzenie w oddziale przedszkolnym w Runowie punktu opieki dla dzieci do lat 3 w formie dziennego opiekuna. Zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, wybór dziennego opiekuna musi nastąpić w drodze otwartego konkursu ofert.
Przedszkolowo.pl logo