Procedura modyfikacji programów wychowania

Procedura modyfikacji programów wychowania przedszkolnego

1. Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi program wychowania przedszkolnego.
2. Program wychowania przedszkolnego może obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres ustalony w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
3. W przypadku zawieszenia na podstawie odrębnych przepisów zajęć stacjonarnych oraz wprowadzenia nauki zdalnej dyrektor ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji programu wychowania przedszkolnego oraz, w razie potrzeby, modyfikuje ten zestaw.
4. Nauczyciele przedstawiają dyrektorowi propozycje tygodniowego zakresu treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych grupach
5. Na podstawie propozycji, o której mowa w ust. 4, dyrektor ustala tygodniowy zakres treści nauczania dla poszczególnych oddziałów, uwzględniając:
1) równomierne obciążenie dzieci w poszczególnych dniach tygodnia,
2) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
3) możliwości psychofizyczne dzieci w podejmowaniu intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
4) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
5) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć,
6) konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki realizowanych zajęć.
6. W przypadku zawieszenia na podstawie odrębnych przepisów zajęć stacjonarnych przyjmuje się, że dzieci uczestniczące z zajęciach prowadzonych za pośrednictwem środków komunikacji na odległość są obecne, z wyjątkiem tych, które nie mogą uczestniczyć w zajęciach z powodu choroby.
7. Fakt choroby dziecka potwierdza oświadczenie rodzica, które może zostać złożone za pośrednictwem dziennika elektronicznego, jak również ustnie, za pośrednictwem telefonu do wychowawcy.
Przedszkolowo.pl logo