Procedura - podejrzenie wystąpienia COVID-19

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia objawów choroby COVID-19

§ 1
1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
3. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną COVID-19.
4. Do przedszkola może uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
5. Wychowawcy grup, a w razie ich nieobecności nauczyciele przeprowadzający pierwsze zajęcia z grupą w danym dniu, przeprowadzają badanie temperatury ciała dziecka przy pomocy termometru bezdotykowego. Termometr podlega dezynfekcji po użyciu w danej grupie.
6. W razie wykrycia u dziecka podwyższonej temperatury ciała, powyżej 37,0 ºC, wychowawca kontaktuje się z rodzicami dziecka (opiekunami prawnymi) w celu odebrania dziecka z przedszkola. Do czasu przybycia rodziców dziecko umieszcza się w odrębnym pomieszczeniu.
7. Jeżeli pracownik przedszkola zauważy u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy umieścić dziecko w odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie powiadomić rodziców (opiekunów prawnych) o konieczności odebrania dziecka z przedszkola.
§ 2
1. Pomieszczenie, o którym mowa w § 1 pkt 6 i 7, zapewnia min. 1,5 m odległości od innych osób. Pomieszczenie jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujący. Dostęp do pomieszczenia mają wyłącznie pracownicy przedszkola oraz izolowane dzieci.
2. Po każdym użyciu pomieszczenia przez dziecko, u którego podejrzewano wystąpienie objawów choroby COVID-19, pomieszczenie powinno zostać zdezynfekowane przez personel sprzątający przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony osobistej.
§ 3
1. W sytuacji odbioru przez rodziców lub opiekunów prawnych odizolowane uprzednio dziecko należy upewnić się, że nie będzie miało kontaktu z innymi dziećmi, pracownikami przedszkola lub osobami trzecimi znajdującymi się na terenie przedszkola.
2. W sytuacji wystąpienia u dziecka lub pracownika przedszkola objawów COVID-19, personel sprzątający powinien przeprowadzić, przy zachowaniu środków ochrony osobistej, dodatkowe czynności dezynfekujące w budynku przedszkola. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.), a także zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.
§ 4
1. Pracownicy przedszkola zostają poinstruowani, że w sytuacji wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej COVID-19 powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
3. W sytuacji potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie przedszkola należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników przedszkola oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci.
Przedszkolowo.pl logo