Procedura przeprowadzania dezynfekcji

Procedura przeprowadzania dezynfekcji w przedszkolu

1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora
Sanitarnego.
2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-
CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
3. Przy wejściu głównym do przedszkola należy umieścić numery telefonów do właściwej
miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, szpitalnego oddziału
zakaźnego i służb medycznych.
4. Przy wejściu do przedszkola znajduje się dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, z
którego zobowiązana jest skorzystać każda dorosła osoba wchodząca do budynku
przedszkola. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego sprawdzania stanu
pojemnika z płynem i uzupełniania go w razie potrzeby. Dozowniki z płynem do
dezynfekcji znajdują się również w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych.
5. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice dzieci, wchodzące do
przedszkola dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta
i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.
6. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego dokonywania prac porządkowych, w
tym zwłaszcza czyszczenia ciągów komunikacyjnych, a także dezynfekowania co
najmniej dwa razy dziennie powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników
światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i
pomieszczeniach do spożywania i przygotowywania posiłków. Przeprowadzenie prac
porządkowych należy odnotować w harmonogramie prac porządkowych na dany dzień
zawieszonym na tablicy ogłoszeń.
7. Osoba odpowiedzialna za podawanie dzieciom posiłków zobowiązana jest do
przeprowadzenia uprzedniej dezynfekcji powierzchni, na której spożywany jest posiłek, a
także sprzętów służących dzieciom do jego spożycia. Po każdym posiłku blaty, stoły i
poręcze krzeseł są dezynfekowane przez personel sprzątający.
8. Dyrektor lub wyznaczony nauczyciel dokonuje codziennego monitoringu prac
porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć,
pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni
dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w
pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur komputerowych, włączników itd.
9. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących
się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu

niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby
dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
10. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywiesza się plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje
dezynfekcji.
11. Nauczyciele co najmniej raz dziennie przypominają dzieciom o konieczności zachowania
higieny, w tym o częstym i regularnym myciu rąk – zwłaszcza po skorzystaniu z toalety,
przed jedzeniem oraz po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. W tym celu
przeprowadzają pokaz mycia rąk. Należy również zwracać dzieciom uwagę na
odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
12. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub
dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń
(piłki, skakanki, obręcze itp.), wykorzystywane podczas zajęć, należy czyścić lub
dezynfekować.
13. Należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy.
Przedszkolowo.pl logo