Procedura przetwarzania danych szczególnej kat.

Procedura przetwarzania danych szczególnej kategorii

1. Procedura została opracowana w celu spełnienia wymagań Głównego Inspektora Sanitarnego.
2. Do przedszkola może uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
3. Potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w ust. 2, następuje w drodze pisemnego oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów) następującej treści:
„Oświadczam, że mój/moja syn/córka ............................................................... nie ma objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, a domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez przedszkole tych danych zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L. z 2016 r. Nr 119, poz. 1).
4. W przedszkolu dokonywany jest pomiar temperatury dzieci zgodnie z zasadami przyjętymi odrębnym zarządzeniem dyrektora. Do pomiaru temperatury jest wymagane uzyskanie zgody rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, według wzoru:
„Na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L. z 2016 r. Nr 119, poz. 1) wyrażam zgodę na dokonywanie pomiaru temperatury u mojego dziecka ..................................................................................................................................”
(imię i nazwisko dziecka)
5. Przetwarzanie danych szczególnej kategorii, w szczególności dotyczących zdrowia, niewymienionych w przepisach poprzedzających, jest dopuszczalne na podstawie zgody rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
Przedszkolowo.pl logo