Procedura ustalenia TIK

Procedura ustalenia technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych przez nauczycieli do realizacji zajęć

1. Wśród rodziców rozsyłana jest ankieta z pytaniami dotyczącymi dostępu do komputerów oraz ich wyposażenia. Wzór ankiety opracowuje dyrektor.
2. Celem badania ankietowego, o którym mowa w ust. 1, jest uzyskanie informacji na temat posiadanego przez dzieci sprzętu informatycznego oraz systemów operacyjnych, co pozwala na dostosowanie programów używanych w czasie zdalnego nauczania.
3. W zależności od uzyskanych wyników badania ankietowego spośród dostępnych na rynku rozwiązań, nie wymagających ponoszenia opłat przez rodziców, wybierane są programy, za pomocą których nauczyciele będą mogli prowadzić zajęcia zdalne.
4. Dyrektor powołuje zespół nauczycieli, którego zadaniem jest określenie zasad bezpiecznego uczestniczenia w zajęciach w odniesieniu do ustalonych technologii informacyjno-komunikacyjnych.
5. Zespół, o którym mowa w ust. 4, ustala w szczególności zasady korzystania z oprogramowania używanego do prowadzenia zajęć oraz zasady zabezpieczania komputerów wykorzystywanych przez dzieci oraz nauczycieli. Zasady te przyjmowane są przez dyrektora w drodze odrębnego zarządzenia jako regulamin uczestnictwa w zajęciach zdalnych.
Przedszkolowo.pl logo