Procedury bezpieczeństwa 1.09.2021

ANEKS 2 do Zarządzenia nr 12/2020 z dnia 04.05.2020r.
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
DLA GMINNEGO PRZEDSZKOLA NR 4 W TRZCIANCE
W OKRESIE PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19

POSTANOWIENIA OGÓ LNE:
1. Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19, dotyczą wszystkich pracowników Gminnego Przedszkola nr 4 w Trzciance oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do placówki, a także innych osób aktualnie przebywających na terenie placówki.
2. Celem procedur jest:
 zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19
 ustalenie postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny 4 w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 -dzieci, pracowników, rodziców / opiekunów prawnych i innych osób będących na terenie Gminnego Przedszkola nr 4 w Trzciance.

OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI
1.Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji oraz ochrony osobistej.
3.Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
4.Planuje organizację pracy przedszkola na podstawie analizy zebranych zdalnie informacji od rodziców o liczbie dzieci, których rodzice decydują się przyprowadzić do placówki w czasie pandemii.
5.Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki, jak i dowiezieniem ich. W związku z powyższym wymagane jest podpisanie odpowiedniej DEKLARACJI stanowiącej załącznik nr 1.
6.Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika: pokój nauczycielski (w holu przy wejściu głównym) - tzw. „IZOLATORIUM”.
7.Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki, maseczka, fartuch z długim rękawem do przeprowadzenia zabiegów higienicznych u dziecka) oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.
8.Dopilnowuje aby przy wejściu głównym do placówki umieszczono:
- płyn do dezynfekcji rąk,
- informacje o obowiązkowym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe,
- w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych dla pracowników i dzieci plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW
1. W przypadku podejrzenia przez pracownika zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pozostaje on w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
2. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do samoobserwacji. Wystąpienie u pracownika na stanowisku pracy jakichkolwiek objawów sugerujących zakażenie koronawirusem skutkuje niezwłocznym odsunięciem go od czynności pracy i powiadomieniem dyrektora przedszkola. Dyrektor kieruje pracownika do domu oraz instruuje o konieczności kontaktu z lekarzem pierwszego kontaktu w celu uzyskania porady. W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia dyrektor dzwoni pod nr tel. 999 lub 112.
3. Pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni do przedszkola wchodzą i wychodzą przez wejście główne z wyłączeniem pracowników kuchni , woźnego i pracowników I oddziału żłobkowego „Małe Misie” , którzy wchodzą wejściem od zaplecza.
4. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki/w trakcie pracy odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji , myją ręce zgodnie z instrukcją.
5. Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po placówce.
6. Pracownicy zachowują odstęp minimum 1,5 metra od siebie.
7. W przestrzeniach wspólnych obowiązuje noszenie maseczek ochronnych.

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI- NAUCZYCIELE / OPIEKUNKI DZIECIĘCE – pracują według ustalonego harmonogramu: w ciągu jednego dnia w grupie mogą pełnić dyżur zmianowo 2 nauczycielki .
1) Pełniący dyżur w placówce:
 Zachowują dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni podmiotu.
 Nauczyciel jeśli zajdzie taka konieczność ( zauważy objawy chorobowe) mierzy dziecku temperaturę.
 Organizują działania dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawcze w wymiarze zgodnym z ustalonym harmonogramem pracy.
 Wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w instytucji i dlaczego zostały wprowadzone. Komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, bez lęku.
 Instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji dla dzieci umieszczonej w łazienkach przy salach.
 Przypominają o zasadach prawidłowego mycia rąk. Zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po jedzeniu, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze spaceru, placu zabaw.
 Organizują wyjścia poszczególnych grup na teren placu przedszkolnego, tak aby grupy nie mieszały się ze sobą ( ustalają harmonogram wyjść z dyrektorem placówki poprzez aplikację Messenger).
 Organizują wyjścia na tereny otwarte -piesze spacery, wycieczki do parku, lasu.
 Unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym miejscu na placu zabaw, a w pomieszczeniu przy jednej zabawce.
 Sprawują opiekę, prowadzą zabawy z dziećmi. Organizują codzienną gimnastykę przy otwartych oknach.
2) Niepełniący dyżuru w placówce:
 Wykonują pracę zdalną zgodnie z Regulaminem pracy w trybie pracy zdalnej w Gminnym Przedszkolu nr 4 w Trzciance .
 W godzinach pracy placówki są „pod telefonem”, aby włączyć się w razie potrzeby w niezbędne działania.

PERSONEL OBSŁUGOWY – POMOC NAUCZYCIELA, WOŹNA ODDZIAŁOWA:
 Usuwają z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować, jak np. pluszowe zabawki, dywany.
 Wietrzą salę, w której organizowane są zajęcia raz na godzinę.
 Wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych.
 Myją i Dezynfekują powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do spożywania posiłków. (obowiązek prowadzenia monitoringu prac porządkowych – załącznik nr 1)
 Myją i dezynfekują wózki kelnerskie przed każdym wydaniem kolejnego posiłku (obowiązek prowadzenia monitoringu prac porządkowych )
 Podczas leżakowania zachowują odpowiedni odstęp miedzy leżakami, a po leżakowaniu , codziennie dezynfekują leżaki , raz w miesiącu piorą siatkę z leżaka.
 W łazienkach umieszczają tylko ręczniki jednorazowe i systematycznie uzupełniają pojemniki na mydło w mydło antybakteryjne, dla osób dorosłych również: płyn dezynfekcyjny.
 Pomoc nauczyciela dodatkowo czuwa i odpowiada za odizolowanie dziecka, którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem.
 Woźna dodatkowo czuwa nad sprzątaniem i dezynfekcją pomieszczeń w przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19.

PRACOWNICY KUCHNI , INTENDENTKA:
 Przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego żywienia.
 Wykonując zadania, utrzymują odległość 1,5 metra pomiędzy stanowiskami pracy, a jeśli to niemożliwe- stosują środki ochrony osobistej.
 Personel kuchenny i pomocniczy nie może kontaktować się z dziećmi.
 Oprócz środki higieny osobistej fartuchów stosują rękawiczki. Rekomenduje się częste mycie rąk wodą z mydłem i dezynfekowanie osuszonych dłoni środkiem na bazie alkoholu , min.60%
 Utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min 60° lub je wyparzać . W oddziałach przedszkolnych znajdujących się w SP3 należy umyć w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzyć.
 Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia zaplecza kuchennego, zmywalni i obieralni.
 Intendentka dba o czystość magazynu spożywczego, wstęp do magazynu ma tylko intendentka. Wydaje towar kucharce wystawiając go na stoliku koło magazynu.
 Intendentka dba o higieniczny odbiór towaru od dostawców. Zwraca uwagę na ubiór dostawcy: fartuch biały, maseczka, rękawiczki oraz na czystość samochodu, którym dostarczany jest towar. Dostarczane pieczywo powinno być przykryte czystym materiałem, papierem. Dostawca nie wchodzi na teren przedszkola, towar zostawia za drzwiami.

OBOWIĄZKI RODZICÓW
1. Zapoznają się z informacją przedszkola o czynnikach ryzyka w dobie pandemii COVID-19, mają świadomość o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki / dowiezieniem , podpisują stosowną DEKLARACJĘ stanowiącej załącznik 1.
2. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 w przedszkolu i podpisują stosowne OŚWIADCZENIE stanowiące załącznik nr 2 i załącznik nr 3.
3. Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne.
4. Nie posyłają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
5. Przyprowadzają do przedszkola tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych.
6. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji, jeśli wcześniej chorowało.
7. Gdy dziecko ukończyło 4 lata, rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki ( indywidualna ochrona nosa i ust) do zastosowania w przestrzeni publicznej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
8. Wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało do instytucji zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.
9. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.
10. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
11. Rodzice obowiązkowo przy każdym wejściu do palcówki odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk.
12. Rodzice są zobowiązani do uaktualnienia numerów telefonów oraz odbierania telefonów z przedszkola.


PRACA PRZEDSZKOLA W PODWYŻSZONYM
REŻIMIE SANITARNYM

1. Przedszkole pracuje w godzinach od 06.30 do 16.30.
2. Wejście do placówki sygnalizuje się dzwonkiem domofonu.
3. Dziecko należy przyprowadzić do przedszkola do godziny 830.
 Opiekę nad każdą grupą w jednym czasie sprawuje nauczyciel/ opiekunka dziecięca i pomoc/woźna oddziałowa, którzy obowiązkowo utrzymują dystans pomiędzy sobą wynoszący 1,5 m.
 Grupy przebywają w wyznaczonych , stałych salach.
 W przypadku nieobecności przydzielonego do grupy nauczyciela, dyrektor przydziela godziny doraźnego zastępstwa w pierwszej kolejności drugiemu nauczycielowi danego oddziału.
 Przydział nauczycieli i pracowników obsługi do grup jest stały .
 Dzieci po przyjściu do przedszkola i wejściu na salę w pierwszej kolejności myją ręce wodą z mydłem.
 W przypadku braku możliwości zachowania dystansu przez pracowników w miejscach wspólnie użytkowanych , tj. podczas zajęć, na korytarzach, w szatni- obowiązek osłony ust i nosa maseczką.

4. PRZYPROWADZANIE/ ODBIERANIE DZIECI DO /Z PLACÓWKI:

 Do przedszkola może uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum.
 W przedszkolu zostaje wyznaczona przestrzeń wspólna, do której mają prawo wejść rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola.
 Opiekunowie odprowadzający i przyprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej przedszkola (hol, szatnia) zachowując zasady:
1) Jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi .
2) )Rodzice /opiekunowie prawni/ lub inne osoby przyprowadzające /odprowadzające dziecko /dzieci są zobowiązane do zastosowania środków ochronnych (maseczka) .
3)Dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi musi wynosić min. 1,5 m
4)Dystans od pracowników przedszkola musi wynosić min. 1,5 m
5)Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek.
6)Osoby dorosłe wchodzące do budynku przedszkola obowiązkowo dezynfekują dłonie płynem do dezynfekcji rąk.
7)Przy wejściu do budynku przedszkola jest zamieszczona informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego.
8) Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 3 w Trzciance:
-zobowiązuję Rodziców do przyprowadzania dzieci w godzinach od 06.30 do 07.30, lub 08.15 do 08.30 w celu uniknięcia kontaktu z osobami trzecimi.
9)Dyrektor może odmówić przyjęcia dziecka, u którego pracownik przejmujący dziecko zauważył niepokojące objawy wskazujące na infekcję górnych dróg oddechowych.PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA
1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby
COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę):
 pomoc nauczyciela bezzwłocznie odizolowuje do tzw. IZOLATORIUM –pokój nauczycielski
 pomoc nauczyciela pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości
 pomoc nauczyciela bezzwłocznie dezynfekuje ręce oraz zabezpiecza się w: maseczkę, fartuch ochronny i rękawiczki.
2. Nauczyciel telefonicznie zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.
3. W przypadku potwierdzonego zakażenia wirusem SARS-CoV- 2 na terenie placówki dyrektor stosuje się do zaleceń powiatowego inspektora sanitarnego
Wykaz adresów e-mail i numerów telefonów: 222 500 115
e-mail: psse.czarnkow@pis.gov.pl
sekretariat@psse-czarnkow.pl
Telefon główny – sekretariat: 67 255 22 40
Telefon 67 255 27 60
Telefon 67 255 85 89
Telefon alarmowy: 608 636 590
Dyrektor w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999 lub 112 .
4. Nauczyciel bezzwłocznie zawiadamia rodziców/opiekunów prawnych o zaistniałej sytuacji.
5. Opiekun grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a wyposażenie i sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi są gruntownie myte i dezynfekowane.
6. Rodzice odbierają dziecko przy głównych drzwiach wejściowych do budynku placówki.
7. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę):
 W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie zostaje odsunięty od wykonywanych czynności , dyrektor kieruje pracownika do domu, informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktem z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, w celu uzyskania porady. W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia należy zadzwonić pod numer telefonu 999 lub 112
8 W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV- 2, którzy mieli kontakt z innymi osobami w placówce, dyrektor kontaktuje się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zaktualizowane Procedury bezpieczeństwa obowiązują od 01 września 2021r.
2. Pracownicy Gminnego Przedszkola nr 4 w Trzciance , Rodzice / Opiekunowie prawni / Inni opiekunowie - zobowiązani są do zapoznania się z procedurami bezpieczeństwa stosowania ich i przestrzegania.

………………………………………

(podpis i pieczęć dyrektora)

Załącznik nr 1- do Procedur bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19

OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Oświadczam, że moja córka/ mój syn:

……………………………………………………………………………………………………..………………………………
( nazwisko i imię dziecka)
nie miała/ nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych np. podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe.

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom/ świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do Gminnego Przedszkola nr 4 w Trzciance w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Oświadczam, iż zostałam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i naszych rodzin tj.:

• mimo wprowadzonych w przedszkolu obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID – 19

• w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w przedszkolu (nie tylko na terenie) personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaje sobie sprawę, iż zarówno jego rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na kwarantannę.

• w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka/ jego rodziców / personelu - przedszkole zostaje zamknięte na czas jaki wskaże w KOMUNIKACIE Inspektor Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej.
• w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/osoby z kadry pracowniczej, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej pomieszczeniu , tzw. IZOLATORIUM, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej, niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby i organy.


………………………………

( data i podpisy rodziców )

Załącznik nr 2- do Procedur bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19


……………………………………………………… …………………… dn. ……….

………………………………………………………

………………………………………………………

( nazwisko i imię oraz adres zamieszkania rodziców)

DEKLARACJA RODZICA
Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:
ZapoZapoznałam / - em się z aktualną treścią „PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PLACÓ WKI W OKRESIE PANDEMII COVID-19” obowiązujących od 01 września 2021roku.
Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PLACÓWKI W OKRESIE PANDEMII COVID-19” związanych z reżimem sanitarnym przede wszystkim: przyprowadzania do przedszkola tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki (max.30 min) w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce.
Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych ( w szczególności temperatura powyżej 38 ° C , duszności, kaszel) u mojego dziecka, dziecko nie zostanie w danych dniu przyjęte do placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych min. 4 dni.
W razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych
zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu.

………………………………

(podpisy rodziców/opiekunów prawnych)Załącznik nr 3 do Procedur bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID -19……………………………………………………………………………..
nazwisko i imię matki/ opiekunki prawnej dziecka

……………………………………………………………………………..
nazwisko i imię ojca/ opiekuna prawnego dziecka


OŚWIADCZENIE

Niniejszym zgadzam się na profilaktyczny pomiar bezdotykowym termometrem temperatury ciała
dziecka …………………………………………………………………….w okresie gdy dziecko przebywa na terenie placówki i wykazuje objawy wskazujące na infekcję górnych dróg oddechowych.
Przyjmuję do wiadomości, że:
1) jednorazowe zmierzenie temperatury nie jest przetwarzaniem danych wrażliwych (tj. danych o chorobie dziecka);


…………………………………………………… …………………………………………………..
podpis matki/opiekunki prawnej podpis ojca/ opiekuna prawnego


Zapoznałam/ —em się i stosuję do wykonania:


Przedszkolowo.pl logo