Regulamin Przedszkola

REGULAMIN
Gminnego Przedszkola nr 4 w Trzciance

Przedszkole jest instytucją oświatową, wychowawczo- opiekuńczą i realizuje zadania zawarte w statucie przedszkola.

Przedszkole zapewnia:
- wszechstronne wychowanie i przygotowanie do nauki w szkole
- pomoc rodzicom pracującym w zakresie opieki wychowawczej nad dziećmi w wieku od ukończenia 3 lat do rozpoczęcia nauki w szkole

Do zadań przedszkola należy:
-ochrona zdrowia i rozwijanie sprawności fizycznej dziecka
-kierowanie poznawaniem przez dziecko otaczającej rzeczywistości i wyrabianie umiejętności zachowania się w kontaktach z ludźmi i światem przyrody
-rozwijanie myślenia, sprawności technicznych i wrażliwości estetycznej dziecka

Zadania te spełnia i realizuje przedszkole, realizując program wychowania w przedszkolu dopuszczony przez dyrektora przedszkola na wniosek nauczyciela.
Personel przedszkola zapewnia dziecku życzliwe i podmiotowe traktowanie w procesie dydaktyczno- wychowawczym.

Obowiązki rodziców:
W celu jednolitego oddziaływania wychowawczego przedszkola i domu na dziecko należy:
1.Interesować się treścią pracy przedszkola, a w tym celu:
-brać czynny udział w ogólnych i oddziałowych zebraniach rodziców
-zapoznawać się z treścią ogłoszeń i komunikatów zamieszczonych w przedszkolnym „kąciku dla rodziców”
-systematycznie uzupełniać wiadomości dotyczące wychowania dzieci poprzez czytanie wskazanej przez przedszkole lektury i uczestniczenie w organizowanych prelekcjach
2.Ubezpieczyć dziecko od następstw nieszczęśliwych wypadków.
3.Przestrzegać rozkładu dnia w przedszkolu i zarządzeń dyrekcji przedszkola:
-punktualnie i systematycznie przyprowadzać i odbierać dziecko z przedszkola
-przedstawić na początku roku szkolnego zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że dziecko jest zdrowe i może chodzić do przedszkola
-w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu spowodowanej chorobą trwającą dłużej niż 5 dni, należy przedłożyć zaświadczenie lekarskie stwierdzające stan zdrowia dziecka umożliwiającym podjęcie obowiązków przedszkolnych
-dbać o estetyczny wygląd dziecka: ubiór nie może krępować dziecku ruchów i utrudniać udział w różnorodnych zajęciach.
4.Ponadto rodzice są zobowiązani uiszczać z góry ustaloną odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu w terminie do 20-go każdego miesiąca na terenie placówki u intendentki przedszkola.
5.W przypadku zalegania rodziców z opłatą przez okres przekraczający 1 okres płatniczy ,dyrektor placówki w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców skreśla dziecko z ewidencji i wszczyna postępowanie windykacyjne.Uprawnienia rodziców
Rodzice mają prawo zgłaszać uwagi oraz propozycje dotyczące usprawniania pracy przedszkola bezpośrednio dyrektorowi w każdy czwartek w godzinach 12.00-15.00 lub nauczycielom w terminie ustalonym na zebraniach poszczególnych grup. W tym też czasie będą udzielane indywidualne informacje o rozwoju dziecka oraz ich pozycji w grupie rówieśników. Można też wnioski względnie uwagi kierować korespondencyjnie. Rodzice maja prawo wnioskować w sprawach tworzenia warunków materialnych przedszkola.
Rodzice mają prawo poznać zadania wynikające z rocznego planu pracy przedszkola i planów miesięcznych w danym oddziale i włączać do realizacji tych zadań.
W sprawach spornych rodzice maja prawo odwołać się do Urzędu Miejskiego w Trzciance- organu prowadzącego przedszkole.

Wychowanie przedszkolne obejmuje:
-wspomaganie rozwoju i wczesną edukację dzieci 3,4,5- letnich, organizowaną w przedszkolach
- wspomaganie rozwoju i edukację dzieci 6- letnich (obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne)
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych służą dzieciom i ich rodzicom.
Dziecko przychodzi do placówki przedszkolnej po raz pierwszy w dowolnym momencie swojego życia, gdy ma 3, 4, 5 lub 6 lat w wyjątkowych sytuacjach dzieci po ukończeniu 2,5r.ż.
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego została sformułowana w języku oczekiwań dziecka, ponieważ ono jest ich faktycznym realizatorem.
Do powinności nauczyciela należy tworzenie sytuacji sprzyjających autonomicznej realizacji tych oczekiwań przez dziecko włączone we wspólnotę ich dzieci i dorosłych pozostające z nimi w różnych relacjach.
Wobec rodziców placówki wychowania przedszkolnego pełnią role wspomagającą i integrującą działania wychowawcze:
-dostarczają wiedzy pedagogicznej i uwrażliwiają na potrzeby i możliwości dziecka
-informują na bieżąco o jego postępach wskazując osiągnięcia, powodzenia, podejmowane próby
-uzgadniają wspólnie z rodzicami kierunek i zakres zada realizowanych w przedszkolu i w domu.

Rodzice współuczestniczą w organizowaniu edukacji przedszkolnej.
Celem wychowania przedszkolnego jest pomoc dziecku w realizacji jego indywidualnej drogi rozwojowej w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi.

Prosimy o przestrzeganie ustaleń zawartych w regulaminie co pomoże w sprawnym funkcjonowaniu przedszkola i pogłębi współpracę z rodzicami, których dobro jest naszą wspólna troską.Przewodniczący
Rady Rodziców Przedszkola

Dyrektor PrzedszkolaPrzedszkolowo.pl logo