STATUT ŻŁOBKA

Uchwała Nr X/92/19
Rady Miejskiej Trzcianki
Uchwała Nr XXV/272/20
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 10 września 2020 r.
zmieniająca uchwałę Nr X/92/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia
27 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia Oddziału Żłobkowego
w Gminnym Przedszkolu Nr 4 w Trzciance oraz nadania mu statutu
Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326 ze zm.) Rada Miejska
Trzcianki uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr X/92/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia
27 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia Oddziału Żłobkowego w Gminnym
Przedszkolu Nr 4 w Trzciance oraz nadania mu statutu (Dz. Urz. Woj.
Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 6310 ze zm.) dodaje się rozdział 7 w brzmieniu:
"Rozdział 7.
Dzienny opiekun
§ 15. 1. Żłobek może zatrudniać opiekuna dziennego.
2. Zadania dziennego opiekuna określa Dyrektor Żłobka w Regulaminie
Organizacyjnym."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Trzcianki
dr inż. Adrian Hałuszka
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie utworzenia Oddziału Żłobkowego w Gminnym Przedszkolu
Nr 4 w Trzciance oraz nadania mu statutu
Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 poz. 409 ze zm.) Rada Miejska
Trzcianki uchwala, co następuje:
§ 1. Z dniem 1 września 2019 r. tworzy się Oddział Żłobkowy
w Gminnym Przedszkolu Nr 4 w Trzciance, zwany dalej „Żłobkiem".
§ 2. Siedziba Żłobka mieści się przy ul. Broniewskiego 2a w Trzciance.
§ 3. Żłobkowi nadaje się statut, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący Rady
Miejskiej Trzcianki
dr
inż. Adrian Hałuszka

Załącznik do uchwały Nr X/92/19
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 27 czerwca 2019 r.
Statut oddziału żłobkowego w Gminnym Przedszkolu Nr 4 w Trzciance
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Statut określa:
1) nazwę i miejsce prowadzenia żłobka;
2) cele i zadania oraz sposób ich realizacji;
3) organizację żłobka i warunki przyjmowania dzieci;
4) zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w przypadku nieobecności
dziecka w żłobku;
5) zasady udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w żłobku
Rozdział 2.
Nazwa i miejsce prowadzenia żłobka
§ 2. Nazwa żłobka brzmi: Oddział Żłobkowy w Gminnym Przedszkolu
Nr 4 w Trzciance.
§ 3. Nadzór nad działalnością Żłobka sprawuje Burmistrz Trzcianki.
§ 4. Siedziba Żłobka mieści się w Trzciance, przy ul. Broniewskiego 2a,
w Gminnym Przedszkolu Nr 4 w Trzciance.
Rozdział 3.
Cele i zadania
§ 5. Celem działania Żłobka jest zapewnienie dzieciom opieki,
wszechstronnego rozwoju oraz wspomaganie rodziców (opiekunów prawnych)
w wychowywaniu dziecka.
§ 6. Do zadań Żłobka należy w szczególności:
1) świadczenie usług w zakresie opieki nad dziećmi i ich pielęgnacja,
z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka, a w
przypadku dzieci niepełnosprawnych z uwzględnieniem rodzaju
niepełnosprawności;
Id: 58561EE1-4314-4E2D-8AE0-7D8B5A180F53. Podpisany Strona 1
2) zapewnienie wyżywienia, z uwzględnieniem obowiązujących norm
żywieniowych, dbanie o jakość, smak i estetykę posiłków;
3) wszechstronne rozwijanie indywidualnych zdolności ruchowych
i manualnych dzieci odpowiednio do ich wieku i sprawności, a także
przygotowanie ich do życia w społeczeństwie;
4) czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci;
5) szerzenie oświaty zdrowotnej wśród rodziców i opiekunów dzieci;
6) współdziałanie z rodzicami w sprawach opieki i wychowania celem
upowszechniania właściwych metod żywienia i pielęgnacji dzieci.
Rozdział 4.
Organizacja żłobka i warunki przyjmowania dzieci
§ 7. 1. Żłobkiem kieruje dyrektor Gminnego Przedszkola
Nr 4 w Trzciance.
2. Dyrektor, zarządzając Żłobkiem, zapewnia wykonanie zadań
statutowych, ustala jego organizację wewnętrzną i reprezentuje go na zewnątrz.
3. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę finansową
oraz zatwierdza i zapewnia realizację planu finansowego Żłobka.
§ 8. 1. Żłobek funkcjonuje przez cały rok szkolny, za wyjątkiem
terminowych przerw wakacyjnych ustalonych przez organ prowadzący.
2. Żłobek jest czynny w dni robocze, od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 6.30 do 16.00.
3. W okresie letnim (lipiec, sierpień) Żłobek pełni dyżur wakacyjny,
w terminie zgodnym z zatwierdzonym arkuszem organizacji przedszkola.
4. Do Żłobka przyjmowane są dzieci w wieku od ukończenia 1. roku życia
do ukończenia 3. roku życia z uwzględnieniem również dzieci z orzeczeniem
o niepełnosprawności. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest
przedłużenie pobytu dziecka w Żłobku do 4. roku życia.
5. Organizacja wewnętrzna Żłobka jest określona w Regulaminie
Organizacyjnym nadawanym przez Dyrektora Żłobka.
6. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 12.
Id: 58561EE1-4314-4E2D-8AE0-7D8B5A180F53. Podpisany Strona 2
7. W Żłobku opiekę nad dziećmi sprawują dwie opiekunki oraz pomoc
(woźna oddziałowa).
§ 9. 1. Ze świadczeń Żłobka mogą korzystać dzieci, które zamieszkują na
terenie gminy Trzcianka.
2. Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka mają:
1) dzieci z rodzin wielodzietnych (troje i więcej dzieci;
2) dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności;
3) dzieci obojga rodziców (opiekunów prawnych) pracujących zawodowo lub
uczących się;
4) dzieci objęte pieczą zastępczą.
§ 10. 1. Nabór do Żłobka organizuje dyrektor Gminnego Przedszkola Nr 4
w Trzciance w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
2. W celu przystąpienia do rekrutacji rodzice składają wniosek za pomocą
systemu elektronicznego pod adresem: zlobki.vulcan.net.pl/trzcianka.
3. Szczegółowe zasady przyjęć, kryteria i punkty kwalifikacyjne
opracowane są przez dyrektora Żłobka w Regulaminie Rekrutacji do Oddziału
Żłobkowego w Trzciance.
4. Dzieci aktualnie korzystające z usług Żłobka nie biorą udziału
w rekrutacji i kontynuują pobyt w Żłobku, jeżeli spełniają warunki określone
w ust. 3.
§ 11. W przypadku zgłoszonej na piśmie przez rodziców dziecka, jego
nieobecności trwającej powyżej 2 miesięcy, na jego miejsce może zostać
przyjęte kolejne dziecko z listy oczekujących. Przyjęcie następuje jedynie na
czas nieobecności pierwszego dziecka.
§ 12. Skreślenie dziecka z listy wychowanków Żłobka może nastąpić
w każdym czasie w przypadku niewywiązywania się rodziców z obowiązku
wnoszenia opłaty za usługi świadczone przez żłobek w czasie przekraczającym
30 dni od wymaganego terminu wpłaty.
Rozdział 5.
Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku
§ 13. 1. Pobyt w Żłobku oraz wyżywienie dziecka są odpłatne.
Id: 58561EE1-4314-4E2D-8AE0-7D8B5A180F53. Podpisany Strona 3
2. Wysokość opłat za pobyt i wyżywienie dziecka określa odrębna uchwała
Rady Miejskiej Trzcianki.
3. Opłata za wyżywienie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności
dziecka w Żłobku.
4. Opłata za pobyt dziecka w Żłobku nie podlega zwrotowi.
5. Zwrotowi podlega kwota stanowiąca iloczyn dni nieobecności i dziennej
stawki opłaty, licząc od następnego dnia, w którym rodzic, opiekun prawny,
zgłosi nieobecność dziecka.
6. Zwrot opłaty następuje w miesiącu następującym po miesiącu, w którym
dziecko było nieobecne.
Rozdział 6.
Zasady udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w żłobku
§ 14. 1. Rodzice/opiekunowie prawni są uprawnieni do udziału w zajęciach
integracyjnych i adaptacyjnych, w dniach otwartych oraz uroczystościach
okolicznościowych organizowanych przez Żłobek.
2. Zajęcia adaptacyjne i integracyjne odbywają się przed przyjęciem
dziecka do Żłobka.
3. Termin i czas zajęć z udziałem rodziców/opiekunów prawnych ustalany
jest bezpośrednio z rodzicami/opiekunami prawnymi.
4. W Żłobku może być powołana Rada Rodziców działająca na zasadach
określonych w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku
do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409 ze zm.), stanowiąca reprezentację
rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Żłobka.
Przedszkolowo.pl logo